האוכל כמעצב בחברה הערבית המסורתית

אוכל הוא מרחב אנתרופולוגי של תופעות תרבותיות וחברתיות, ושילוב בין פרטים, קבוצות וחברות. אוכל הוא תוצר תרבות והוא מרכיב מהותי בזהות האישית, האתנית, הדתית, התרבותית והלאומית של בני האדם. בחברה הערבית המסורתית האוכל מלכד את המשפחה, מגדיר את תפקיד האישה, ומשמש כאבן בוחן למצב כלכלי.